Thứ Hai, 15/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB mới

- Tiết chào cờ chuyển thành tiết sinh hoạt lớp của ngày thứ 7. GVCN tổ chức sinh hoạt với lớp, nhắc nhở lại nội quy nề nếp, đạo đức, tác phong của người học sinh, GVCN kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách của lớp, cho học sinh tự chấn chỉnh nề nếp.

- Cô Quý học chính trị 10 ngày

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB mới

- Tiết chào cờ chuyển thành tiết sinh hoạt lớp của ngày thứ 7. GVCN tổ chức sinh hoạt với lớp, nhắc nhở lại nội quy nề nếp, đạo đức, tác phong của người học sinh, GVCN kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, sổ sách của lớp, cho học sinh tự chấn chỉnh nề nếp.

Thứ Ba, 16/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- T. Phước dự hội nghị tại UBND huyện

- BGH, TT kiểm tra công tác thực hiện công vụ đối với CB-GV-NV trong tổ mình quản lý

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- BGH, TT kiểm tra công tác thực hiện công vụ đối với CB-GV-NV trong tổ mình quản lý

Thứ Tư, 17/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- 14h T. Hưởng dự hội nghị " Ngày vì người nghèo tại Hội trường UBND huyện

Thứ Năm, 18/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Sau tiết 7 Công đoàn tổ chức các hoạt động 20/10

Thứ Sáu, 19/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

Thứ Bảy, 20/10/2018

Buổi sáng

- Dạy học bình thường

- Tiết sinh hoạt lớp chuyển lên sinh hoạt vào tiết chào cờ ngày thứ 2

Buổi chiều

- Dạy học bình thường

- Tiết sinh hoạt lớp chuyển lên sinh hoạt vào tiết chào cờ ngày thứ 2