dan guitar tphcm may dong phuc phat am tieng anh hoc thiet ke web container lạnh thay man hinh oppo thiet bi bep nha hang ong nhua tien phong Can ho Happy Valley thi cong phong karaoke bang hieu alu mat ong rung nguyen chat
chung cư the golden palm chung cư the golden palm Tin tức việt nam tin tức việt nam mỗi ngày 12 cung hoàng đạo game lậu miễn phí Thủ thuật facebook ảnh đẹp Hướng dẫn là gì ngoài lề làm đẹp giáo dục Hnh xam d?p Hnh xam nghia Hnh xam ngh? thu?t

''

Ngày 29 tháng 09 năm 2016

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 10:45 29/09/2013  

Kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ Tháng 9 Năm 2012

quyết định khen thưởng hội nghị năm học 13-14

HỘI CHỮ THẬP HUYỆN PHONG ĐIỀN

HỘI CTĐ THPT PHONG ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 18  /QĐ-BCH

 

Phong Điền, ngày … tháng 10 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ năm học : 2012-2013

 

 
   

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số 548/HD-TƯHCTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội;

Căn cứ kết quả phiên họp của BCH Hội Chữ thập đỏ trường ngày 25 tháng 09 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hội Chữ Thập đỏ của nhà trường năm học  2012-2013:

1-     Tập thể Chi hội 11B3                     năm học 2013-2014

2-     Tập thể Chi hội 12B1                      năm học 2013-2014

3-     Tập thể Chi hội 12B4                      năm học 2013-2014

4-     Đồng chí Nguyễn Huy Cường                            Chi hội Giáo viên

5-     Đồng chí Hà Thị Thủy                                       Chi hội Giáo viên

6-     Đồng chí  Nguyễn Thị Phương Thủy                 Chi hội Giáo viên

          Điều 2. Các tập thể, cá nhân và các bộ phận liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

  - Nh­­ư điều1;

  - L­­ưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                               Đoàn Văn Tiến