''

Ngày 21 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tháng

Hội Chữ thập đỏ

Cập nhật lúc : 10:45 29/09/2013  

Kế hoạch năm 2012-2013
quyết định khen thưởng hội nghị năm học 13-14

HỘI CHỮ THẬP HUYỆN PHONG ĐIỀN

HỘI CTĐ THPT PHONG ĐIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 18  /QĐ-BCH

 

Phong Điền, ngày … tháng 10 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Chữ thập đỏ năm học : 2012-2013

 

 
   

 

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

TRƯỜNG THPT PHONG ĐIỀN

 

Căn cứ Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam số 548/HD-TƯHCTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Hội;

Căn cứ kết quả phiên họp của BCH Hội Chữ thập đỏ trường ngày 25 tháng 09 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Khen thưởng 03 tập thể và 03 cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào Hội Chữ Thập đỏ của nhà trường năm học  2012-2013:

1-     Tập thể Chi hội 11B3                     năm học 2013-2014

2-     Tập thể Chi hội 12B1                      năm học 2013-2014

3-     Tập thể Chi hội 12B4                      năm học 2013-2014

4-     Đồng chí Nguyễn Huy Cường                            Chi hội Giáo viên

5-     Đồng chí Hà Thị Thủy                                       Chi hội Giáo viên

6-     Đồng chí  Nguyễn Thị Phương Thủy                 Chi hội Giáo viên

          Điều 2. Các tập thể, cá nhân và các bộ phận liên quan tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

  - Nh­­ư điều1;

  - L­­ưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                               Đoàn Văn Tiến