''

Ngày 28 tháng 01 năm 2022

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:02 11/07/2016  

Thông báo về biên chế năm học 2016-2016 theo quy định của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                                 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   1512     /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày   01   tháng  7  năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

 
   

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

          Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 áp dụng cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

1. Tựu trường vào ngày 15/8/2016  và khai giảng ngày 05/9/2016 (một số trường học ở vùng trũng, địa bàn khó khăn có thể tựu trường sớm hơn).

2. Buổi học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 22/8/2016, kết thúc học kỳ I (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) muộn nhất vào ngày 30/12/2016  kết thúc học kỳ II muộn nhất vào ngày 26/5/2017.

          3. Kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31/5/2017. Riêng khối lớp 12 của cấp trung học phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên phải hoàn thành chương trình giảng dạy năm học muộn nhất vào ngày 17/5/2017.

          4. Thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia năm 2017, thi học sinh giỏi quốc gia các cấp học (thực hiện theo kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo).

          5. Xét công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 15/6/2017.

          6. Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 hoàn thành trước ngày 31/7/2017.

7. Thời gian thực học đối với các cấp học: Đảm bảo ít nhất 35 tuần thực học đối với cấp Mầm non và cấp Tiểu học; 37 tuần thực học đối với cấp THCS và cấp THPT; 32 tuần thực học đối với Giáo dục thường xuyên.

            8. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất là 07 ngày.

         9. Thời gian nghỉ hè đối với giáo viên: 02 tháng (bao gồm cả thời gian nghỉ được bố trí xen kẽ trong năm học theo đặc điểm cụ thể của từng ngành học).  

        10. Để đảm bảo thời gian thực học tối thiểu của cấp Tiểu học theo quy định của Bộ trong năm là 35 tuần (học kỳ I là 18 tuần và học kỳ II 17 tuần). Quy định thời gian nghỉ giữa các kỳ như sau:

- Nghỉ giữa học kỳ I: 01 tuần

- Nghỉ giữa năm học (cuối học kỳ I):  01 tuần

- Nghỉ giữa học kỳ II:  01 tuần

          Điều 2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch UBND các huyện/thị xã/thành phố căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này để quyết định những nội dung sau:

          1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

          a) Báo cáo UBND tỉnh tình hình chuẩn bị năm học và kế hoạch tổ chức khai giảng trước ngày 20/8/2016.

b) Cho học sinh các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù bảo đảm tiến độ thực hiện chương trình chung.

c) Chỉ đạo lịch nghỉ của giáo viên các cấp học trong năm học.

d) Báo cáo UBND tỉnh quyết định kéo dài thời gian năm học trong những trường hợp đặc biệt.

đ) Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

Cho học sinh các trường thuộc cấp quản lý nghỉ học trong trường hợp thiên tai, thời tiết quá khắc nghiệt và bố trí học bù để đảm bảo theo kịp tiến độ thực hiện chương trình chung trên phạm vi quy mô toàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

          Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;                           

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;                    

- TVTU; TTHĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- UBND các huyện/thị xã/TP;

- VP: CVP, PCVP phụ trách và các CV: TH, KH;

- Lưu: VT, GD.

             KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

 

               Nguyễn Dung

 

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 1143

Các tin khác